Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК 28.09.2011 ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ НА:   ПП ГЕРБ КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПП ДПС ПП „АТАКА” СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ПП НДСВ     Относно: Провеждане консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че на основание Решение № 861/20.09.2011 г. на ЦИК, във връзка с чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, на 03.10.2011 год. от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, ще се проведе консултация за състава на комисия, която ще приема от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от изборите на 23.10.2011 година. Комисията ще се състои от 7 души - председател, заместник-председател, секретар и 4 членове. Всяка от партиите и коалициите има право на един представител в комисията, Община Лясковец също има право на един представител.   За участие в срещата е необходимо да представите следните документи: а) писмено предложение за състав на комисията, което съдържа името на предложеното лице, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коялицията от партии, която го предлага; б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; (ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица; в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК. г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия.   За членове на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК се назначават лица, които са: а) български граждани; б) навършили 18 години; в) не са поставени под запрещение; г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода; д) владеят български език.   Членовете на една и съща комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.   Мандатът на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответната община на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали, което следва да бъде извършено до 24 часа от приключване на първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г., съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се провежда такъв.   С уважение, Георги Петров ВРИД Кмет на Община Лясковец /съгласно Решение № 714 от 21.09.2011 г. на ОбС/