Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за образуване на подвижна избирателна комисия на територията на община Лясковец 27.09.2011

ЗАПОВЕД
№ 1592 / 27.09.2011 г., гр. Лясковец
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.71, ал.2 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 19/11.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с чл.176, ал.1 от ИК и Решение № 28 от 29.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия Лясковец  
ДОПЪЛВАМ
Заповед № 1282 / 16.08.2011 г. на Кмета на Община Лясковец и Приложение № 1 към нея, както следва: 1. Образувам подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Лясковец за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката. 2. Утвърждавам нейната номерация и адрес, както следва: 04-20-00-21, гр. Лясковец, ул. Бузлуджа № 1, център за социални и младежки дейности.   Настоящата заповед да СЕ ОБЯВИ на населението от общината чрез сайта на общината и местното кабелно радио и традиционните начини за обявяване: в град Лясковец – във фоайето на общинската администрация; в селата, прилежащи към общината – по преценка на кмета на кметство с. Драгижево, с. Мерданя, с. Добро Дял, с. Козаревец и с. Джулюница – веднага след получаването й.   Копие от заповедта да се предостави на: ТЗ “ГРАО” Велико Търново, Общинска избирателна комисия и общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, областен управител Велико Търново, началника на РПУ – Горна Оряховица.   Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.   Георги Петров ВРИД Кмет на Община Лясковец