Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ 04.07.2011

ОБЯВА
Във връзка със изготвяне на споразумения за ползване на зем. земя за стопанската 2011-2012 г. по масиви на основание чл.37в от ЗСПЗЗ и подадените декларации по чл.69 и чл.70 /заявление/ от ППЗСПЗЗ е изготвен регистър и карта на заявените имоти по сключени договори на ползвателите на основание чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.   Комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ, съвместно със земеделските производители ще се проведе по следния график:   На 07.07.2011 /четвъртък/: от 9:00 ч. за з-ще Лясковец; от 11:00 ч. за з-ще Драгижево; от 13:00 ч. за з-ще Добри дял.   На 08.07.2011 /петък/: от 9:00 ч. за з-ще Козаревец; от 11:00 ч. за з-ще Мерданя; от 13:00 ч. за з-ще Джулюница.   Обявата и графика се публикува на интернет страницата на общината, или се оповестява чрез средствата за масово осведомяване на основание чл.72, ал.2 т.З от ППЗСПЗЗ.

Обява - График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ