Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за отваряне ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец 01.06.2011 Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец”, ще се състои на 06.06.2011 год. (понеделник) от 10:00 часа в Залата на общинския съветник с сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска цел.  

Съобщение за отваряне ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец