Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец” 10.02.2011 Община Лясковец на 11.02.2011г. от 10:00 часа в Зала на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр.Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 отваря офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”, по проект № BG161PO001/1.4-05/2009/010 „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, по Оперативна програма „Регионално развитие”. При отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.