This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Родителска академия - Заедно ще успеем

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Бюджетна линия:

33.12-2013

Основни дейности по проекта:

1. Екип за организация и управление. 

2. Работа с родители. 

Сформиране на Родителска академия, в която ще се реализират дейности, свързани с обучение на общо 45 родители на деца от ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял и на ученици от ОУ „П.Р. Славейков” с. Джулюница, разпределени на три групи по 15 участника, в три направления: образователно; социално и екология-туризъм - академия на открито сред природата. Работа с 15 деца на възраст 5-6 години, посещаващи ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял и с 30 ученици на възраст от 7 до 15 години, учащи в ОУ „П.Р. Славейков” с. Джулюница. 

3. Популяризация на проекта.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Проведени бяха двадесет еднодневни обучения с родителите на децата, участници в клубните дейности, десет ежемесечни общи събития за всички участници - деца, ученици и родители, пет културно-развлекателни мероприятия със състезателен характер и награди, десет лектории за мултикултурно образование с гост-лектори и три пътуващи изложби за популяризация проектните дейности. 

- Родителите придобиха знания по актуални теми, за възпитанието и обучението на децата, реализирани бяха социални контакти между различни по етнически произход, възраст и социален статус родители от различни населени места на територията на общината, които прераснаха в приятелства. 

- Приобщени към училището бяха 15% от родителите, в резултат на създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход, интегрирани към образователните институциите - детска градина, училище. 

- Родителите на децата от ЦДГ, подлежащи на записване в 1 клас се запознаха с училището, в което ще учат децата им. Прекараха чудесни мигове в училищна и извънучилищна среда, подкрепяни от своята учителка в детската градина, но и от бъдещият им класен ръководител. Осигури се приемственост между двете институции, утвърди се иновативен работещ модел за общуване: семейство - детска градина - училище. 

- Сведен бе до минимум броя на ромските деца, подлежащи на обучение в първи клас, невладеещи добре български език и със сериозни дефицити в социализацията си, поради непосещаване на ЦДГ. 

- Намали се броя на застрашените от отпадане ромски деца, както и на непривлечените в училище деца, чиито родители са в чужбина, в резултат на което са прекъснали обучението или нередовно посещават учебните занятия. 

- Повишиха се езиковите компетентности за общуване на български език. Подобри се успеваемостта на децата и учениците от етническите малцинства в образователния процес. 

- Създаден бе наръчник за работа с родители, по който да продължи надграждането на проектните дейности.

Период на изпълнение:

01.10.2013 - 31.07.2014 г.

Обща стойност на проекта:

23 999.76 левa

Партньор по проекта:

Сдружение „Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” - с. Джулюница