This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2018 г.


Решение № Дата Относно
374 26.02.2018 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 г.
373 26.02.2018 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2017 г.
372 26.02.2018 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
371 26.02.2018 Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2018/2019 г.
370 26.02.2018 Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2017 г.
369 26.02.2018 Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 г.
368 26.02.2018 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
367 26.02.2018 Създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.
366 26.02.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец” към Фонд „Социална закрила”, мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.
365 26.02.2018 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
364 25.01.2018 Заявление за ползване под наем на помещение в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.
363 25.01.2018 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2017 година.
362 25.01.2018 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 година.
361 25.01.2018 Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
360 25.01.2018 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
359 25.01.2018 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г.
358 25.01.2018 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
357 25.01.2018 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.