This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2019 г.


Решение № Дата Относно
509 08.02.2019 Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ застроен УПИ II - за производствено-складови дейности в кв. 145 по ПУП - ПР на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“).
508 31.01.2019 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 г.
507 31.01.2019 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2018 г. до 31 декември 2018 г.
506 31.01.2019 Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” - гр. Лясковец с проект: „Библиотеката - пространство между виртуално и реално” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
505 31.01.2019 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
504 31.01.2019 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.
503 31.01.2019 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2018 година.
502 31.01.2019 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 година.
501 31.01.2019 Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2019 г.
500 31.01.2019 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
499 31.01.2019 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.
498 31.01.2019 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
497 31.01.2019 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
496 24.01.2019 Изменение на Решение № 378/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.
495 10.01.2019 Осъществяване на дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
494 10.01.2019 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1”.
493 10.01.2019 Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани Гинчев”, гр.Лясковец”.
492 10.01.2019 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |