This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2018 г.


Решение № Дата Относно
387 29.03.2018 Закриване на Начално училище „Никола Козлев” - гр. Лясковец.
386 29.03.2018 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
385 29.03.2018 Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
384 29.03.2018 Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 г.
383 29.03.2018 Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.
382 29.03.2018 Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец и План за застрояване, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68 по ПУП на гр. Лясковец.
381 29.03.2018 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот (ПИ) № 044004 в землището на с. Мерданя, местност „Край село”, общ. Лясковец.
380 29.03.2018 Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
379 29.03.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.14, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
378 29.03.2018 Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.
377 29.03.2018 Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
376 29.03.2018 Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.
375 29.03.2018 Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода 2019 - 2021 година.
374 26.02.2018 Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 г.
373 26.02.2018 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2017 г.
372 26.02.2018 Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
371 26.02.2018 Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2018/2019 г.
370 26.02.2018 Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2017 г.
369 26.02.2018 Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 г.
368 26.02.2018 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.
367 26.02.2018 Създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.
366 26.02.2018 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец” към Фонд „Социална закрила”, мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.
365 26.02.2018 Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
364 25.01.2018 Заявление за ползване под наем на помещение в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.
363 25.01.2018 Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2017 година.
362 25.01.2018 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 година.
361 25.01.2018 Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.
360 25.01.2018 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
359 25.01.2018 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г.
358 25.01.2018 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.
357 25.01.2018 Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.