This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...


Търсене в решенията на Общинския съвет:
        Търсене по номер на решение

Решения на Общински съвет от 2020 г.


Решение № Дата Относно
58 06.02.2020 Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 година.
57 06.02.2020 Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.
56 06.02.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.
55 06.02.2020 Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
54 06.02.2020 Приемане на План за младежта на Община Лясковец за 2020 г.
53 30.01.2020 Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2019 г.
52 30.01.2020 Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
51 30.01.2020 Предложение за допълнение на Решение № 579 от 25.07.2019 г на Общински съвет - Лясковец.
50 30.01.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за създаване на оптимални устройствени условия за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за имот, попадащ извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито”.
49 30.01.2020 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на гр. Лясковец, в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец.
48 30.01.2020 Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.094, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.
47 30.01.2020 Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.
46 30.01.2020 Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Лясковец за периода 2020-2023 г.
45 30.01.2020 Предаване на новоизграден актив: „Водопровод по бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД” – гр. Велико Търново.
44 30.01.2020 Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) през 2020 г.
43 30.01.2020 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.
42 30.01.2020 Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.
41 30.01.2020 Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
40 30.01.2020 Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на незастроени имоти или имоти, които не се ползват през цялата година на територията на Община Лясковец, при подадена декларация от собствениците или ползвателите на такива имоти, до края на предходната година.
39 30.01.2020 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |