This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Състав и дейност на Общински съвет - Лясковец


 Общински съветници за мандат 2015-2019 година
 

Председател:


Даниела Тодорова Арабаджиева
ПП ГЕРБ


Даниел Димитров Димов
ПП ГЕРБ
 

Ралица Владова Рашева
ПП ГЕРБ


Деян Николов Рачев
Местна коалиция БСП, ЗС "Александър Стамболийски", АБВ, БДЦ
 

Росен Георгиев Иванов
Местна коалиция БСП, ЗС "Александър Стамболийски", АБВ, БДЦ


Емилия Атанасова Жилиева
Местна коалиция БСП, ЗС "Александър Стамболийски", АБВ, БДЦ
 

Росица Тодорова Петрова
ПП ГЕРБ


Златко Христов Войводов
ПП ГЕРБ
 

Румен Иванов Стойков
ПП ГЕРБ


Иван Димитров Арабаджиев
ПП ГЕРБ
 

Румен Николаев Карагеуров
Местна коалиция БСП, ЗС "Александър Стамболийски", АБВ, БДЦ


Мария Иванова Петрова
Местна коалиция Коалиция "Реформаторски блок - Лясковец (РБ, БДФ)"
 

Сергей Христов Добрев
Местна коалиция Коалиция "Реформаторски блок - Лясковец (РБ, БДФ)"


Марияна Събева Бъчварова
ПП ГЕРБ
 

Снежина Райкова Райкова-Стоянова
ПП ГЕРБ


Радка Бориславова Банова
Местна коалиция БСП, ЗС "Александър Стамболийски", АБВ, БДЦ
 

Тодор Димитров Тодоров
Местна коалиция БСП, ЗС "Александър Стамболийски", АБВ, БДЦ
 
 
 Документи
 
 
 
 Постоянни комисии
 
Постоянна комисия "Бюджет и финанси"
Председател: Златко Христов Войводов
Зам. председател: Ралица Владова Рашева
Секретар: Даниел Димитров Димов
Членове: Марияна Събева Бъчварова, Деян Николов Рачев, Сергей Христов Добрев,
Тодор Димитров Тодоров
 
Постоянна комисия "Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии"
Председател: Ралица Владова Рашева
Зам. председател: Румен Иванов Стойков
Секретар: Златко Христов Войводов
Членове: Иван Димитров Арабаджиев, Емилия Атанасова Жилиева, Сергей Христов Добрев,
Румен Николаев Карагеуров
 
Постоянна комисия "Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм"
Председател: Снежина Райкова Райкова-Стоянова
Зам. председател: Ралица Владова Рашева
Секретар: Росица Тодорова Петрова
Членове: Даниел Димитров Димов, Деян Николов Рачев, Мария Иванова Петрова,
Радка Бориславова Банова
 
Постоянна комисия "Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението"
Председател: Румен Иванов Стойков
Зам. председател: Даниел Димитров Димов
Секретар: Златко Христов Войводов
Членове: Снежина Райкова Райкова-Стоянова, Росен Георгиев Иванов, Сергей Христов Добрев,
Тодор Димитров Тодоров
 
Постоянна комисия "Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на правилника, контрол на решенията"
Председател: Марияна Събева Бъчварова
Зам. председател: Росица Тодорова Петрова
Секретар: Иван Димитров Арабаджиев
Членове: Румен Иванов Стойков, Мария Иванова Петрова, Радка Бориславова Банова,
Емилия Атанасова Жилиева
 
 
 Функции и правомощия Общинския съвет
 
   Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
 • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 • образованието;
 • здравеопазването;
 • културата;
 • благоустрояването и комуналните дейности;
 • социалните услуги;
 • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 • развитието на спорта, отдиха и туризма.
   Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на изброените по-горе дейности, както и на други такива, определени със закон. Общинският съвет се състои от общински съветници, избрани от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

   В изпълнение на правомощията си Общинският съвет:
 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
 • избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 • приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;
 • приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;
 • приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • одобрява символ и печат на общината;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
   В изпълнение на тези си функции общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Общинският съвет приема и правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |