This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец”

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG 051PO001-5.1.01-0050

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Бюджетна линия:

№ BG051PO001-5.1.01

Основни дейности по проекта:

Проектът предвижда създаване на социално предприятие като иновативна социална услуга за активизиране на социалния капитал, предоставяне на подкрепена заетост и развиване на умения за хора с трайни увреждания и продължително безработни лица. В рамките на проекта се предвижда създаването на Ателие за реклама и Детски център, като тези нови услуги ще се реализират в Център за младежки и социални дейности гр Лясковец. Предвижда се създаването на Център за трудова подкрепа, който ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж и ще предоставя психологическа и експертна подкрепа за трайно безработни с цел по-добра адаптация на трудовия пазар. В „Ателие за реклама” ще се предлагат следните услуги: изработка на визитни картички, календари, брошури, флаери, плакати, дипляни и други печатни материали, подвързване на документи, цветно копиране и разпечатване, изработка и поддържане на сайтове и други. В „Детски център” ще се извършват няколко платени услуги: почасово гледане на деца в две възрастови групи: от 3 до 6 години и от 7 до 10 години, организиране на детски партита за рождени дни, именни дни и т.н. на територията на цялата община Лясковец. С новото социално предприятие ще се запълнят съществуващи пазарни ниши в община Лясковец в сферата на рекламната дейност и услугите за деца, като едновременно с това се създадат условия за развитие на умения и трудова заетост на хора с увреждания и трайно безработни лица. В рамките на проекта се предвижда популяризиране на социалната икономика като възможност за развитие на нови социални услуги в малките населени места и подкрепа на групите в неравностойно положение. Като резултат от реализацията на проекта ще бъдат обучени 70 безработни лица, като 7 от тях ще получат възможност за професионална реализация в социалното предприятие. В допълнение 24 лица с трайни увреждания ще получат подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Дейностите по проекта ще стартират след получаване на авансово плащане от Агенция за социално подпомагане.

Постигнати резултати от осъществения проект:

Разкрити са три иновативни услуги на територията на община Лясковец - Център за трудова подкрепа, който се намира в сградата на Домашен социален патронаж; Детски център "Зън-зън" и Ателие за реклама, които са ситуирани в сградата на Центъра за младежки социални дейности.

Период на изпълнение:

01.03.2010 - 31.05.2011 г.

Обща стойност на проекта:

148 хил.лева

Партньор по проекта:

Сдружение “Бъдеще за нас” гр. Лясковец