This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

30.06.2015:
Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат"

От месец ноември 2014 г. в ОУ „П.Р.Славейков”, с.Джулюница се реализира проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база-данни за местния хабитат”, които се финансира по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към повишаване на информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка(Джулюнска) в землището на село Джулюница и зоната, включена в Натура 2000 -“Река Златаришка” BG0000280.  

В рамките на осем месеца учениците повишиха познанията си за биологичното разнообразие, участваха в дейности като залесяване и зарибяване, както и в такива, свързани с опазване и популяризация на биологичното разнообразие в района. Участието в проекта е част от последователната и устойчива политика на училището в областта на екологичното образование и възпитание на учениците.  

Идеята за проучванията се реализира от Училищното настоятелство и създаде ползотворно партньорство на децата с обществените институции и организации, имащи пряко значение за опазване на природното богатство, местнотоловно-рибарското дружество, лесничейското стопанство, родители и жители на селото. 

Финансирането е на стойност 4 626 eвро, с които се оборудва мултимедийна лаборатория, където малките природолюбители създадоха база данни за значимите хабитати на крайречните горски съобщества от елши, върби и ясени, както и тревисти местообитания. От видовете завидрата, лалугер, сухоземни костенурки, прилепи, някои видове риби и насекоми както и за други животни и растения, обитаващи зоната, включена в Натура 2000. 

Учениците организираха конференции и кръгли маси, презентираха съвременни екологични и природозащитни проблеми, работиха за повишаване на информираността на местната общност по проблемите за опазването на околната среда. 

В началото на 2015 година малките природолюбители дадоха старт на проучванията в защитената зона, поставиха къщички за птици край реката и в училищния двор.  

Кой живее в защитената зона на река Златаришка? На този въпрос участниците в проекта вече знаят отговора. Те издириха и обобщиха информация за местната флора и фауна, заснеха замърсени участъци по речното корито и организираха почистването им. Най-малките ученици изработиха карти с обитатели на речната система, представиха какво са научили за тях и какво трябва да правим, за да ги запазим от изчезване. По-големите участници подготвиха диплянки с информационни материали и презентации, с които да представят биологичното разнообразие в защитената зона. Участниците посадиха и 4 дръвчета в училищния двор, за които ще се грижат като истински приятели на природата.  

С настъпването на пролетта стартираха и дейностите на терен в защитената зона по Натура 2000. Учениците локализираха територията на защитената зона в землището на село Джулюница, определиха границите и поставиха обозначителни табели. Проведе се експедиция ”По пътя на видрата”, в която децата научиха много интересни подробности за обитателката на защитената територия. Учениците от Джулюница взеха участие и в още една чудесна инициатива. Тази година рибките в реката ще са много, защото те помогнаха и за зарибяването на река Златаришка /Джулюнска/, направлявани от компетентните специалисти от местното Ловно-рибарско дружество.  

Еко-празниците са поле за изява на креативността и уменията на деца – игрите за разделно събиране на отпадъци, викторина за рециклирането и еко-ревюто дадоха възможност да покажат знания, сръчност и фантазия. 

Преди няколко дена бяха отпечатани информационни материали за проекта - диплянки с информация за проекта и биоразнообразието в защитената зона. 

Проектните дейности приключиха на 7 юни. И деца и ръководители се разделиха с прекрасни спомени от интересните дейности, реализирани в рамките на проекта.

Изтегли:
   Учениците от ОУ "П.Р. Славейков" приключиха работата по проект "Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат"