This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2017-010   22.12.2017:
Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец

ОБЯВА  

 

На 22.12.2017 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 01.02.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 02.02.2018 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ