This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2016-007   11.07.2016:
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” и осъществяване на последващ авторски надзор

ОБЯВА 

 

На 11.07.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец” и осъществяване на последващ авторски надзор”. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 03.08.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 04.08.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ