This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

 

29.08.2019:
Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

ДОКЛАД 

на Временната комисия по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, избрана с Решение № 557/20.06.2019 г. на Общински съвет Лясковец, в състав : 

 

Председател : Златко Христов Войводов 

и членове: 1.Мария Иванова Петрова 

2.Радка Бориславова Банова 

 

В изпълнение на чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт стартирането на процедурата беше публикувано на интернет страницата на Община Лясковец. Кандидатите следваше да представят в срок до 26.07.2019 г., документите посочени в чл.68, ал.З от ЗСВ. 

 

На 01.08.2019 г. Временната комисия проведе заседание в присъствието на всички членове за разглеждане на постъпилите заявления от кандидати за съдебни заседатели. Установено бе, че са постъпили З бр. заявления в определения срок. 

 

След като бяха разгледани документите на всеки един от кандидатите Комисията одобри списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели : 

 

1. Петя Рачева Василева 

2. Доротея Иванова Димитрова 

 

Не бе допусната до следващ етап кандидатурата на Албена Георгиева Петрова с мотив: 

Кандидатът не е представил в срок документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА съгл. чл.68, ал.З, т.9 от ЗСВ, за родените преди 16.07.1973 г. 

 

На осн. чл.68, ал.5 от ЗСВ списъка на допуснатите кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.З, т.9 бяха публикувани на интернет страницата на Община Лясковец на 14.08.2019 г. Съгласно чл.68, ал.5 процедурата за изслушване на допуснатите кандидати бе насрочена да се проведе на 29.08.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Община Лясковец на адрес: пл.Възраждане №1, етаж 2, Зала на общинския съветник. Всеки от допуснатите кандидати беше уведомен за датата на изслушването. 

 

На 29.08.2019 г. бе проведено второ заседанието на временната комисия, на което бяха изслушани допуснатите кандидати за съдебни заседатели. То бе открито и ръководено от Председателя на Временната комисия. До започване на изслушването не бяха постъпили становища или въпроси от граждани, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност. 

Последва изчитане на поименния списък на допуснатите кандидати. 

Изслушванията се проведоха по реда на депозираните документи. 

Кандидатите за съдебни заседатели присъстваха лично на изслушването. Временната комисия проведе събеседване с кандидатите, като даде възможност на всеки от тях да изложи мотивите си за кандидатстване.  

 

След изслушванията Временната комисия взе решение на Общинския съвет да бъдат предложени за одобрение следните кандидати за съдебни заседатели : 

 

1. Петя Рачева Василева 

2. Доротея Иванова Димитрова 

 

Настоящия доклад е съставен на 29.08.2019 г. на осн. чл.68а, ал.3 от ЗСВ. 

 

Председател : (п) 

Златко Войводов 

 

членове: 1. (п) 

Мария Петрова 

2. (п) 

Радка Банова 

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |