This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-3075 / 27.06.2019 г.

 

01.07.2019:
Обявление УТ-01-3075 / 27.06.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 1271/ 27.06.2019 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР), в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ ІI-514 и УПИ I-513 в кв. 31а по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец, съгласно който се правят следните промени: 

Вътрешната регулационна линия между урегулираните поземлени имоти УПИ ІI-514 и УПИ I-513 се променя, като 14 м2 от УПИ I-513 се придават към УПИ ІI-514 (съгласно представен Договор от 12.02.2019 г. с нотариално заверени подписи на собствениците на двата имота). 

С проекта на плана за регулация се променя границата между двата имота, като след изменението в кв. 31а новите площи на двата имота се променят по следния начин: 

- УПИ I-513 - с площ 862 м2 

- УПИ ІI-514 - с площ 1752 м2 

Промяната се извършва при запазване установената устройствената зона Жм, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н до 10,00м, плътност на застрояване Пзастр. до 50 %, интензивност на застрояване Кинт. до 1, озеленена площ мин. 40%, начин на застрояване - свободно и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд- гр. Велико Търново.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |