This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление УТ-01-2894 / 13.06.2019 г.

 

14.06.2019:
Обявление УТ-01-2894 / 13.06.2019 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1161 от 13.06.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I-349, II-348, III-357 в кв. 10, с който съгласно основанието на параграф 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, вътрешните регулационни линии да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти и да се промени уличната регулация на улица с о.т. 44- 44а- 43 и улица с о.т. 43- 43а, в частта пред УПИ I-349, II-348, III-357, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1161 от 13.06.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |