This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-357 / 25.01.2016 г.

 

26.01.2016:
Обявление ИЖС-357 / 25.01.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 129 от 14.01.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхват на (УПИ) Х-653 в кв. 50 и граничещият с него урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ-654 в кв. 50, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се промени западната му регулационна граница, като се постави в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот (ПИ) № 653, за който е отреден, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 129 от 14.01.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |