This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

03.04.2015:
Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

Изтегли:
   Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен