This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

13.06.2014:
Обявление ИЖС-3110 / 13.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 898 от 12.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот ХІ–681 в кв. 48 и граничещата с него улица с о.т. 81-83, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните му граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 681 по действащия кадастрален план, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 882 от 10.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец