This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

02.06.2014:
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от фирма „Биофрут” ООД за обект: „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен шахтов кладенец - 2 бр.) за промишлено водоснабдяване на фабрика за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци БИОФРУТ”, с местоположение: Община Лясковец, обл. В. Търново, УПИ - ІV - 1772, кв. 134 по ПУП на на гр. Лясковец в промишлена зона.

Изтегли:
   Уведомление за инвестиционно предложение