This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

26.05.2014:
Съобщение до Марийка Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 2, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-5007 / 14.10.2013 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 26.05.2014 г.