This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

30.05.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2693 / 30.05.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхват урегулиран поземлен имот ІV-324 и VІ-324, в кв. 107.  

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая №11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец