This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване

Статус на проекта:

В процес на реализация

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия:

BG05M90P001-2.002 „Независим живот”

Основни дейности по проекта:

Предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждания и на хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез подкрепа на дейността на Звеното за услуги в домашна среда, създадено по процедура „Помощ в дома” и надграждане, чрез създаване на Звено, което да предоставя дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в домашна среда. Усъвършенстване и доразвиване на предлаганите социални услуги: „Домашен помощник”, „Социален асистент” и „Личен асистент” като форми на социални услуги в общността в зависимост от специфичните потребности на лицата в неравностойно положение, основани на индивидуалните им оценки.

Период на изпълнение:

17.09.2015 - 17.12.2017 г.

Обща стойност на проекта:

497 715.03 лева