This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица

Статус на проекта:

Реализиран

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”

Бюджетна линия:

№ BG161PO001/3.2-02/2011

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда изпълнението на следните дейнности: 

- Тематични дейности по разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия; 

- Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации; 

- Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири); 

- Обществено осведомяване и информационни услуги; 

- Изследване на ефективността на маркетинговите дейности.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Разработени туристически пакети  

- Изработена рекламна стратегия и продуктово позициониране за 3 туристически пакета  

- Изготвени и разпространени 3 броя туристически пакети.  

- Изготвено лого и слоган на региона.  

- Изготвена рекламна стратегия и успешен модел за продуктово позициониране  

- Успешно разработени елементи и материали за изпълнение на конкретни маркетингови дейности; Проведена рекламна кампания в рамките на 2 сезона с насоченост към българския, англоезичния, немскоезичния и румънския пазар. 

- Взето участие в туристически форум за насърчаване на ефективната двустранна комуникация. 

- Проведени консултации за местни лица с интерес за развитие на туризма. 

- Информирана местна общност за създадените продукти, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

Период на изпълнение:

13.08.2012 - 24.07.2015 г.

Обща стойност на проекта:

486 164 лева

Партньор по проекта:

община Лясковец и община Златарица