This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

BG051PO001-5.1.02-0033-C0001

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Бюджетна линия:

BG051PO001-5.1.02

Основни дейности по проекта:

1. Организация и управление на проекта - създаване на екип за управление и система за координация между екипа за управление на проекта и ръководните лица на социалното предприятие. 

2. Оценка и подбор на кандидати от целевата група, които ще бъдат въвлечени в трудовата дейност на социалното предприятие: хора за поддръжка на зелени площи за обществено ползване и хора за хигиенизиране и почистване на и около зелените площи. 

3. Оценка и подбор на кандидати, които ще бъдат ангажирани в ръководни и административни дейности на социалното предприятие: ръководни и административни длъжности. 

4. Провеждане на периодични мотивационни обучения на лицата от целевите групи ангажирани в реализацията на дейностите за плавно възвръщане на трудовите навици, както и за по-качествено и пълноценно изпълнение на дейностите и целите на проекта. 

5. Изграждане на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” за подкрепена заетост на лица останали за продължителен период от време без работа, както и да се осигури трудова заетост на хора от малцинствени етнически групи – закупуване на подходящо оборудване и механизация за правилно и пълноценно изпълнение на дейностите и целите на проекта. 

6. Развитие дейността на социалното предприятие. Категоризация на зелените площи според Наредба за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец.  

7. Популяризация на социалното предприемачество, екологичната насоченост на проекта и разкриването на нови възможности за зелени работни места. 

8. Изготвяне на система за вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите по благоустройство, озеленяване и почистване и финансов одит на проекта.

Период на изпълнение:

15.12.2011 - 15.04.2013 г.

Обща стойност на проекта:

296 121.59 лева