This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG161PO001/1.1-09/2010/015

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”

Бюджетна линия:

№ BG161PO001/1.1-09/2010

Основни дейности по проекта:

- Извършване на строително ремонтни работи на обектите на интервенция;  

- Внедряване мерки за енергийна ефективност на настоящите обекти на интервенция НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”,гр.Лясковец; 

- Подобряване на енергийните характеристики на сгради общинска собственост;  

- Подобряване качеството на жизнената среда; 

- Оптимизирани разходи за ел. енергия на сгради общинска собственост.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Повишена енергийна ефективност на сградите на НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр. Лясковец. 

- Подобрени енергийни характеристики на три сгради от общинската образователна инфраструктура на Община Лясковец. 

- Подобрено качество на образователния процес и създадена съвременна среда за начално образование в община Лясковец. 

- Спестени 91.81 t/год. емисии на въглероден диоксид в резултат на подобрените енергийни характеристики на общински образователни институции на територията на град Лясковец.  

- Спестена годишна икономия на енергия от 327 278 kwh/год. в резултат на внедряване на мерки за енергийна ефективност в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр. Лясковец”. 

- Облагодетелствани общо 244 деца и ученици НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев” и детска ясла „МИР” от подобреното състояние на сградите, от които 39% са от етническите малцинства. 

- Подобрен клас на енергопотребление на сгради общинска собственост – енергиен клас B.

Период на изпълнение:

13.12.2010 - 19.03.2013 г.

Обща стойност на проекта:

1 551 793 лева

Собствен принос:

279 754.56 лева