This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равноправни и независими

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG 051PO001-5.2.07-0115-С-0001

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Бюджетна линия:

№ BG051PO001-5.2.07

Основни дейности по проекта:

проект „Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равноправни и независими” е насочен към създаване на условия за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора на територията на Община Лясковец - гр. Лясковец и 5-те населени села: Джулюница, Добри дял, Козаревец, Мерданя и Драгижево чрез предоставяне на две социалните услуги - домашен помощник и социален асистент. Като резултат от проекта 67 потребители - самотноживеещи хора и хора с увреждания, ще получат помощ и подкрепа в организиране на ежедневието, пазаруване, домашна помощ, като ползват услугите на домашен помощник. По проекта ще бъдат разкрити 33 нови работни места в сектора на социалните услуги, като 4 от лицата ще бъдат наети за „Социален асистент” и 29 от лицата като „Домашен помощник”.

Период на изпълнение:

01.01.2011 - 29.02.2012 г.

Обща стойност на проекта:

140 480.72 лева

Партньор по проекта:

Сдружение „Граждани за обществени инициативи Св.Св. Петър и Павел” гр. Лясковец