This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG0024

Източник на финансиране:

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Бюджетна линия:

№ G0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM

Основни дейности по проекта:

Проектът „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” предвижда подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, предоставяне по електронен път на качествени и достъпни услуги, както и повишаване на прозрачността на процеса на вземане на решения на местно ниво. Предвижда се закупуване на нова компютърна и комуникационна техника, която да съдейства за подобряване на дейността на общинската администрация. Важен компонент на проекта е свързан с подобряване работата на Общински съвет Лясковец, като в рамките на тази дейност се предвижда реконструкция и модернизация на залата на Общински съвет, подмяна на обзавеждането и оборудването, въвеждане на система за електронно гласуване и подобряване достъпа до информация за работата на общинските съветници. В рамките на проекта се предвижда създаването на 5 информационни центрове в населените места на общината – селата Джулюница, Добри дял, Козаревец, Драгижево и Мерданя, където ще бъде изградена информационна среда за дистанционно предоставяне на административни услуги на населението. По този начин хората ще спестят време и средства и ще могат да получават на място услуги, предоставяни от общинската администрация без да се налага да пътуват до общинския център за получаването на един документ.

Постигнати резултати от осъществения проект:

- Изградени и оборудвани 5 информационни центъра в кметствата на Община Лясковец - с. Джулюница, с. Драгижево, с. Добри Дял, с. Козаревец и с. Мерданя  

- Осигурена свързаност за дистанционно предоставяне на административни услуги на населението по селата; 

- Доставено обзавеждане и оборудване за информационните центрове и общинска администрация; 

- Извършена реконструкция и модернизация на Залата на Общински съвет Лясковец  

- Внедрени мерки за енергийна ефективност 

- Изграден достъп за хора с увреждания пред сградата на общинска администрация Лясковез и в заседателна зала на Община Лясковец; 

- Внедрена система за електронно гласуване за подобряване работата на Общински съвет Лясковец; 

- Създаден цифров модел на кадастрални и регулационни планове на селата Драгижево, Джулюница и Добри дял. 

- Внедрена комуникационна платформа за прозрачност на Общински съвет и общинска администрация Лясковец; 

- Подобрен капацитета на общинска администрация и общински съвет за използване на информационни технологии; 

- Обновена и актуализирана интернет страница на община Лясковец и внедряване на 10 електронни услуги; 

Период на изпълнение:

05.08.2009 - 28.02.2011 г.

Обща стойност на проекта:

309 711 Евро

Собствен принос:

46 488 Евро

Партньор по проекта:

Областна администрация Велико Търново