This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства

Статус на проекта:

Реализиран

Договор за финансиране:

№ BG161PO001/1.4-05/2009/010 от 16.07.2010 г.

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”

Бюджетна линия:

№ BG161PO001/1.4-05/2009

Основни дейности по проекта:

По проекта се предвижда възстановяване и озеленяване на централни паркови зони в град Лясковец – реконструкция на Голям и малък градски парк. Предвижда се реконструкция на настилки, изграждане на детска игрова зона, изграждане на поливни системи и водни площи, подмяна на осветление, възстановяване на чешма. Рехабилитация на централни градски улици – като ще бъдат рехабилитирани 1900 м улична мрежа включваща улиците „Трети март”, „Иван Касабов”и прилежащите улици към Централен площад; изграждане на пешеходни зони, обществени зони за отдих и благоустрояване на квартал 5 – има за цел да подобри и благоустрои 4233 м2 от Централен площад на град Лясковец; благоустрояване в квартал 5 (Черникова бара) – възстановяване и преустройство на обществена зона за отдих със спортна и детска площадка – обхващащо изграждане зона за обществен отдих, детски площадки за деца от 3 до 12 годишна възраст, възстановяване на спортна площадка.

Постигнати резултати от осъществения проект:

Мащабните строително-ремонтни работи обхванаха над 80% от централната част на град Лясковец като с реализацията на проекта бяха постигнати следните резултати: 

• Подобрени и благоустроени 4 233 m2 от Централният площад на гр.Лясковец и изградена нова пешеходна зона; 

• Възстановени 13 450 m2 от Централен градски парк и 5 555 m2 от Малък градски парк в град Лясковец; 

• Възстановени 2 534 m2 зелени площи по улица ”Трети март” и в квартал 5;  

• Благоустроено междублоково пространство в квартал 5 “Черникова бара” с изградена рекреационна зона и възстановена спортна площадка за обществено ползване 

• Създадена достъпна градска среда за хора с увреждания за достъп до услуги и зони за отдих и рекреация 

• Реконструирани 10193 кв. м. тротоарни настилки в централната градска част

Период на изпълнение:

16.07.2010 - 16.07.2012 г.

Обща стойност на проекта:

4 727 628 лева

Собствен принос:

236 400 лева