This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № от заседание
на ОбС, проведено на .. г.


Р Е Ш Е Н И Е   №

ОТНОСНО:Общински съвет

Р Е Ш И :


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: //