This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 454

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. В т. 1.3. от свое Решение № 362/25.01.2018 г. числото „1 792 694 лв.” се запазва, като текстът придобива следната редакция:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 792 694 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 820 618 лв. за:
- 134 300 лв. целева субсидия;
- 333 314 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.
- 74 628 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 972 076 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 272 642 лв., в т.ч. с. Джулюница – сграда кметство 11 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 3 000 лв., улични настилки в Община Лясковец – 251 642 лв., дофинанасиране НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево – 5 000 лв. и дофинанасиране СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец ремонт козирка на покрив – 2 000 лв.

1.3.4. За ремонтно – възстановителни работи на ул. „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево – 284 304 лв., предоставени с ПМС № 260/ 24.11.2017 г.

1.3.5. Преходен остатък от целеви трансфер от 2017 г. в размер на 234 лв., в т.ч. 230 лв. за ремонт на IV клас пътища и 4 лв. за ремонт на улична мрежа.

1.3.6. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.

Наименование:

А). Целеви трансфер § 31-13 § 52-00
било става
1. Подмяна отоплителен котел в ДГ „Сладкопойна
Чучулига“ - доставка и монтаж на нов с пелетна горелка 9 334 377
Всичко: 9 334 377

§ 53-00
било става
1. Община Лясковец - Общ устройствен план 0 8 957
Всичко: 0 8 957

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |