This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 185

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя точка 1.3. от свое Решение № 53/28.01.2016 г., като числото „848 999 лева” става „845 343 лева” и текстът придобива следната редакция:

т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.:

За капиталови разходи са планирани 845 343 лева, от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 845 343 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия;
– 10 574 лева остатък от целева субсидия;
– 37 922 лева, в т. ч. за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж – 3 716 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П. Р. Славейков” - с.Джулюница – 34 206 лева;
– 130 815 лева за ремонтно-възстановителни работи на ул. „В. Левски” и ул. „Теменуга” - с.Джулюница;
– 89 568 лева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общ устройствен план;
– 342 364 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:

Наименование:

А). Целеви трансфер § 31-13 § 51-00
било става
Кметство с. Мерданя - ремонт на помещения в
административна сграда 10 500 9 665

ДГ „Славейче” - основен ремонт ограда 12 000 11 522

ДГ „Сладкопойна чучулига” - с.Джулюница -
смяна горелка 4 100 0

ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево - подмяна
подова настилка, ремонт козирка и офис 0 3 656

НУ „Ц. Гинчев” основен ремонт тоалетни -
дофинансиране 25 000 24 891

Покрив котелно помещение в ОУ „П.Р.Славейков” -
Джулюница - дофинансиране 0 5 200

Ремонт помещения на Пенсионерски клуб - с.Драгижево 13 500 10 286

гр.Лясковец - Основен ремонт улични настилки 59 002 58 954

с.Мерданя - възстановяване и благоустрояване
на зелена зона за отдих и детска площадка 10 000 9 928

Всичко: 134 102 134 102

Б). Собствени средства § 51-00
било става
ДГ „Вълшебство” - с.Драгижево - подмяна подова
настилка, ремонт козирка и офис 13 000 9 344

Всичко: 13 000 9 344

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/