This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 33 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 378

ОТНОСНО: Информация за противопожарното състояние на обектите, собственост на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената Информация за противопожарното състояние на обектите, собственост на Община Лясковец (изх.№ 777/05.11.2013 г.) и препоръчва да продължи изпълнението на мероприятията, предвидени по констатациите.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/