This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 314

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец по реда на чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за първото тримесечие на 2013 година, както следва:

- в страната - многократни пътувания до гр.София, и еднократно пътуване до гр.Русе и до гр.Плевен - общо 120.00 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, за първото тримесечие на 2013 година, както следва:

- еднократни пътувания до гр.Трявна и до гр.София - общо 20.00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/