This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 302

ОТНОСНО: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък за финансиране от държавния бюджет през 2013 година на обекти от общинската пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Реконструкция на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 1+600 до км 2+000 на стойност 118 117 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

2. Отводняване на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - при км 0+700 на стойност 79 249 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

3. Рехабилитация на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - от км 0+053 до км 3+600 на стойност 1 616 425 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

4. Рехабилитация на път ІV - 51419 “Драгижево - Мерданя” - от км 7+300 до км 12+500 на стойност 2 457 614 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

5. Рехабилитация на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 0+000 до км 6+700 на стойност 3 231 487 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

6. Рехабилитация на път ІV – 40923 „І-4 (Козаревец) - Джулюница - Кесарево” - от км 19+600 до км 28+300 на стойност 4 293 510 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

7. Рехабилитация на път ІV – 40925 “Бреговица - гара Джулюница” - от км 11+400 до км 11+780 на стойност 166 925 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

ІІ. Общата стойност на средствата, посочени в точка І възлизат на 11 963 327 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |