This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 298

ОТНОСНО: Приемане План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/