This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 18

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново:

- Даниела Тодорова Арабаджиева – председател на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/