This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 17.11.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 6

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии в Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и след предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Постоянна комисия “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” и избира нейните членове, както следва:

Председател: Сергей Христов Добрев – от квотата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Заместник-председател: Иван Василев Русев – от квотата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Секретар: Румен Николаев Карагеуров – от квотата на Коалиция "ЗС" Александър Стамболийски", "ВМРО-БНД", НДСВ";

Член: Димитър Василев Димитров – от квотата на Коалиция "Обединение" ГЕРБ - ДСБ - Български социалдемократи";

Член: Иван Димитров Вълчев – от квотата на Коалиция "Единни за общината - БСП - Зелена партия".

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |