This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 699

ОТНОСНО: Искане за сключване на договор за ползване на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с искане вх.№ 200/15.06.2011 г. от д-р Руси Зарков Захариев и становище с изх.№ 102/15.06.2011 г. от управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД отдаване под наем на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Джулюница по съответната процедура предвидена в закона.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/