This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 642

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената Информация за изпълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/