This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 634

ОТНОСНО: Доклад за мерките при бедствия, аварии и катастрофи за периода януари – май 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 6 гласа “за”, 2 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема представения Доклад за мерките при бедствия, аварии и катастрофи за периода януари – май 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |