This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 58 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 632

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2012 година, във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2012 година, във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет-Лясковец „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |