This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 601

ОТНОСНО: Предложение за поставяне на паметна плоча.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, текстът на паметна плоча на загиналите на 9.ІХ.1944 г. в Лясковец да се одобри в общинския съвет с две трети мнозинство.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |