This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 22.02.2011 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 592

ОТНОСНО: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, вр. чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |