This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 11.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 538

ОТНОСНО: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели, във връзка с писмо изх.№ 3497/29.09.2010 г. на Председателя на Окръжен съд гр.Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за съдебен заседател в Районен съд гр.Горна Оряховица – Николай Иванов Кожухаров.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |