This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 156

ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от Цялостната схема, само подробна схема № 9 – Лясковец, съгласно чл.16, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет – Лясковец, обхващаща общински терен №1 и общински терен №2 за поставяне на преместваеми обекти павилиони – 2 броя.

2. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост за учредяване на право на строеж за изграждане нова едноетажна застройка с обществено-обслужващо предназначение, със застроена площ 44.00 кв.м върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІХ – за жилищно строителство и магазини, в кв.72 по действащия подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.

3. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия по подготовката за учредяване право на строеж, съгласно разпоредбите на чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |