This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 85

ОТНОСНО: Доклад за финансовото състояние на “Медицински център І Лясковец” ЕООД, отчет и баланс на дружеството за 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада за финансовото състояние на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, баланса и отчета за приходите и разходите за 2007 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2019 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |