This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 76

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2018 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |