This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 12

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 8 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново да бъде определен Петър Иванов Славчев – председател на Общински съвет – Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/