This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 654

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/