This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 568

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-429/13.03.2007г. от “Джи ен ей-Георги Александров” гр.Лясковец, представляван от Георги Николов Александров.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Джи ен ей-Георги Александров” гр.Лясковец, представляван от Георги Николов Александров – наемател за обект: общински терен за поставяне на павилион за мекици, със застроена площ 22.40 кв.м, в част от УПИ ХХVІ – за озеленяване, кв.68 по ПУП на гр.Лясковец в срок до 01.07.2007 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/